รูปแบบการรายงาน
GRI 306:2020

GRI 306:2020
คือระบบรายงานการจัดการขยะภายในและภายนอกองค์กร
ที่ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

GRI 306:2020
คือระบบรายงานการจัดการขยะภายในและภายนอกองค์กรที่ถูกยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้!

กระบวนการรายงาน GRI 306:2020
กระบวนการรายงาน
GRI 306:2020

ระบุแหล่งกำเนิด

แยกขยะและวัสดุ

ระบุการกำจัด

ข้อมูลและรายงาน

ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้!

กับการประมวลผลข้อมูลจัดการขยะ
ตามรูปแบบการรายงาน GRI 306:2020

  • ระบบบันทึกข้อมูลการคัดแยกขยะ
  • ระบบประมวลข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานผลตาม GRI 306:2020
  • ระบบ export รายงานเป็นไฟล์ .pdf ได้เลย
    พร้อมรายงานการลดก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณขยะฝังกลบ

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน

เราจะรีบติดต่อกลับตามข้อมูลที่กรอกด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดบริการ

เราจะรีบติดต่อกลับตามข้อมูลที่กรอกด้านล่างนี้

เราได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ของเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว