GRI 306:2020
REPORTING

GRI 306:2020
A reporting system for internal and external
waste management. That is accepted as an
international standard and is widely used all
over the world.

GRI 306:2020
A reporting system for internal and external waste management. That is accepted as an international standard and is widely used all over the world.

Free trial now!

GRI 306:2020 reporting process
กระบวนการรายงาน
GRI 306:2020

Source of waste

Type of waste

Disposal method

Data and Report

ทดลองใช้งานได้แล้ววันนี้!

กับการประมวลผลข้อมูลจัดการขยะ
ตามรูปแบบการรายงาน GRI 306:2020

  • ระบบบันทึกข้อมูลการคัดแยกขยะ
  • ระบบประมวลข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานผลตาม GRI 306:2020
  • ระบบ export รายงานเป็นไฟล์ .pdf ได้เลย
    พร้อมรายงานการลดก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณขยะฝังกลบ

Trial registration

We will contact you back according to the information you fill out below

สอบถามรายละเอียดบริการ

เราจะรีบติดต่อกลับตามข้อมูลที่กรอกด้านล่างนี้

Service inquiry

We will contact you back according to the information you fill out below

Your registration is received.
We will revert shortly.